Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện

Trang web này, bao gồm tất cả nội dung hoặc tài liệu được tìm thấy trong đó ("trang web" này), thuộc sở hữu của COVUE GROUP Ltd. Và hoặc các công ty con COVUE JAPAN K.K. ("ty", "We", "US" hoặc "Our"). Việc truy cập và sử dụng trang web của công ty phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Bất kỳ người nào sử dụng trang web của chúng tôi ("người dùng", "bạn", hoặc "của bạn") nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này và để biểu hiện sự chấp nhận của bạn nếu bạn đồng ý và muốn tiến hành trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý, bạn vẫn có thể liên hệ với chúng tôi qua email nếu bạn quan tâm để biết thêm về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Do đó, nên ghé thăm trang web của chúng tôi thường xuyên như hoàn cảnh cá nhân của bạn yêu cầu.

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc truy cập và sử dụng trang web của công ty:

 1. Sản phẩm và dịch vụ

  Thông tin trên Trang web này liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không nhất thiết phải đại diện cho mô tả đầy đủ về tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng. Các chi tiết cụ thể sẽ được cung cấp trong các tài liệu hợp đồng được cấp cho từng khách hàng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của Người dùng dựa trên thông tin sản phẩm được tìm thấy trên Trang web này. Chúng tôi có quyền sửa đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được đăng trên Trang web này mà không cần thông báo trước.

 2. Thanh toán

  Thanh toán cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng thông qua Trang web này sẽ thông qua PayPal. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện đầy đủ bằng Visa, Mastercard hoặc các tùy chọn khác được cung cấp bởi PayPal.

 3. Giao dịch điện tử

  Cung cấp, chấp nhận đề nghị, thanh toán và các yêu cầu pháp lý khác để hình thành các hợp đồng bảo hiểm được thực hiện thông qua Trang web này là hợp lệ và có hiệu lực thi hành, và sẽ không bị từ chối hiệu lực hoặc khả năng thực thi trên cơ sở duy nhất rằng việc cung cấp, chấp nhận, thanh toán và các yêu cầu pháp lý khác để hình thành hợp đồng đã được thể hiện, chứng minh và chứng minh bằng các tài liệu điện tử.

Như giữa công ty và người dùng của trang web này, một tuyên bố của sẽ hoặc tuyên bố khác sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, hiệu lực hoặc enforceability duy nhất trên mặt đất mà nó là dưới hình thức một thông báo dữ liệu điện tử, hoặc bất kỳ hoặc tất cả các yêu cầu pháp lý cho việc hình thành các hợp

Cả hai bên đều có quyền liên quan đến thông điệp dữ liệu điện tử hoặc tài liệu điện tử nhận được như mà người gửi có ý định gửi và hành động trên giả định đó.

 1. Quyền riêng tư dữ liệu

  Công ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và khách hàng và cố gắng tuân thủ Đạo luật bảo mật dữ liệu, Quy tắc và Quy định thực hiện và các phát hành có liên quan khác của Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Công ty để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 2. Sở hữu trí tuệ

  Trang web này, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, thuộc sở hữu của Công ty và không được sao chép, sao chép, phân phối, bán hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của Công ty. Tuy nhiên, mẫu đơn đăng ký, tài liệu quảng cáo, chính sách tiêu chuẩn, biểu mẫu thông báo và các thông tin / tài liệu quảng cáo khác của Trang web này có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân và / hoặc phi thương mại.

 3. Hạn chế

  Trang web này được sử dụng để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, tạo điều kiện cho các yêu cầu báo giá và gửi yêu cầu bồi thường.

Trang web này có thể không được sử dụng để cam kết bất kỳ hành vi bị cấm nào sau đây:

 1. Hacking mà nói đến truy cập trái phép vào hoặc can thiệp vào một hệ thống máy tính/máy chủ hoặc thông tin và hệ thống truyền thông; hoặc bất kỳ truy cập để tham nhũng, thay đổi, ăn cắp, hoặc phá hủy một hệ thống máy tính/máy chủ hoặc thông tin và hệ thống truyền thông, bao gồm cả việc giới thiệu virus máy tính và như các đạo luật thương mại điện tử;

 2. Sao chép trái phép, sinh sản, phổ biến, phân phối, nhập khẩu, sử dụng, loại bỏ, thay thế, thay thế, sửa đổi, lưu trữ, tải lên, tải về, giao tiếp, hoặc làm sẵn cho công chúng của vật liệu được bảo vệ, một cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của đạo luật thương mại điện tử;

 3. Vi phạm chống lại tính bảo mật, tính toàn vẹn và tình trạng sẵn có của dữ liệu và hệ thống trên máy, theo đạo luật ngăn ngừa tội phạm mạng: (1) truy cập bất hợp pháp. – Việc truy cập vào toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của một hệ thống máy tính mà không cần phải. (2) ngăn chặn bất hợp pháp. – Việc đánh chặn được thực hiện bằng phương tiện kỹ thuật mà không phải của bất kỳ truyền tải không công khai của dữ liệu máy tính đến, từ, hoặc trong một hệ thống máy tính, bao gồm cả khí thải điện từ một hệ thống máy tính mang dữ liệu máy tính như vậy. (3) nhiễu dữ liệu. -Các thay đổi cố ý hoặc thiếu thận trọng, làm hư hỏng, xóa hoặc suy giảm dữ liệu máy tính, tài liệu điện tử, hoặc thông báo dữ liệu điện tử, không có quyền, bao gồm cả việc giới thiệu hoặc truyền virus. (4) hệ thống can thiệp. -Các thay đổi cố ý hoặc thiếu thận trọng cản trở hoặc can thiệp với các chức năng của một máy tính hoặc mạng máy tính bằng cách nhập vào, truyền, gây thiệt hại, xóa, xấu đi, thay đổi hoặc trấn áp dữ liệu máy tính hoặc chương trình, tài liệu điện tử, hoặc thông báo dữ liệu điện tử, mà không có quyền hoặc quyền hạn, bao

 4. Vi phạm liên quan đến máy tính đạo luật ngăn ngừa tội phạm mạng: (1) giả mạo liên quan đến máy tính. — (i) các đầu vào, thay đổi, hoặc xóa bất kỳ dữ liệu máy tính nào mà không phải dẫn đến dữ liệu không xác thực với ý định rằng nó được xem xét hoặc hành động theo các mục đích pháp lý như thể nó là xác thực, bất kể dữ liệu có thể đọc được trực tiếp và minh bạch hay không; hoặc (II) các hành động cố ý sử dụng dữ liệu máy tính đó là sản phẩm của máy tính giả mạo liên quan đến, với mục đích duy trì một thiết kế gian lận hoặc không trung thực. (2) gian lận liên quan đến máy tính. — Đầu vào trái phép, thay đổi, hoặc xóa dữ liệu máy tính hoặc chương trình hoặc sự can thiệp vào chức năng của một hệ thống máy tính, gây thiệt hại do đó với mục đích gian lận. (3) máy tính liên quan đến Identity Theft. -Việc mua lại cố ý, sử dụng, dùng sai, chuyển nhượng, sở hữu, thay đổi hoặc xóa các thông tin nhận dạng thuộc về khác, cho dù tự nhiên hoặc pháp lý, mà không có quyền.

Công ty có quyền đình chỉ hoặc chặn bất kỳ người dùng nào cam kết bất kỳ hành vi bị cấm nào nêu trên mà không ảnh hưởng đến việc nộp đơn vụ án hình sự theo luật áp dụng.

 1. Thẩm quyền và địa điểm

  Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web này hoặc từ các hợp đồng hoặc chính sách bảo hiểm do Công ty ban hành sẽ được quyết định theo luật pháp Nhật Bản hiện hành và sẽ được đệ trình lên tòa án hoặc tòa án thích hợp có thẩm quyền tại Nhật Bản.